RB ESPI 58/2016 | MagicVR.co – inwestycja w spółkę z segmentu technologii VR

RB ESPI 58/2016 | MagicVR.co – inwestycja w spółkę z segmentu technologii VR

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”, „Emitent”, „TIG”) informuje, iż w dniu 18 listopada 2016 r. Emitent podpisał umowę inwestycyjną z MagicVR.co Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („MagicVR.co”), udziałowcami tej spółki, jej członkami Zarządu oraz drugim (obok TIG) inwestorem. Zgodnie z umową, również 18 listopada 2018 r., odbyło się Zgromadzenie Wspólników MagicVR.co, które podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 25 nowych udziałów o jednostkowej wartości nominalnej 50,00 zł i cenie emisyjnej 20.000,00 zł za każdy udział. TIG objął 15 udziałów za łączną kwotę 300.000,00 zł. 10 udziałów za łączną kwotę 200.000,00 zł objął drugi inwestor. W związku z powyższym, po rejestracji w KRS, udział TIG w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów MagicVR.co będzie wynosił 12,00%.

Pozyskane przez MagicVR.co środki w kwocie 500.000,00 zł zostaną przeznaczone na rozwój tej spółki i rozpoczęcie przez nią działalności operacyjnej polegającej na opracowywaniu, tworzeniu, oprogramowywaniu i wdrażaniu gier oraz innych produktów i aplikacji w technologii VR (wirtualna rzeczywistość polegająca na multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń) oraz ich udostępnianiu użytkownikom, a także opracowywaniu ich wersji mobilnych na smartfony i inne urządzenia mobilne oraz wprowadzenia ich do sprzedaży na mobilnych platformach VR.

Po rozpoczęciu przez MagicVR.co działalności operacyjnej rozumianej jako obsługa klientów w powyższym zakresie i generowaniu z tego tytułu przychodów (co zgodnie z umową inwestycyjną ma nastąpić do 1 marca 2017 r.), zgromadzenie wspólników MagicVR.co podejmie uchwałę o drugim podwyższeniu kapitału zakładowego, w ramach którego MagicVR.co pozyska kolejne 500.000,00 zł i przeznaczy je na rozwój działalności:
– 308.824.00 zł za 6 nowych udziałów, które obejmie TIG,
– 191.176.00 zł za 3 nowe udziały, które obejmie drugi inwestor.

Po drugim podwyższeniu kapitału, Emitent będzie posiadał 21 udziałów MagicVR.co, co będzie stanowiło 15,67% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów tej spółki.

Umowa inwestycyjna dopuszcza możliwość dalszego wsparcia finansowego MagicVR.co.

Pozostałe zapisy umowy inwestycyjnej są standardowe dla tego typu transakcji.

Umowa została zawarta ze względu na bardzo duży potencjał wzrostu, jakim w opinii Zarządu TIG charakteryzuje się model biznesowy MagicVR.co oraz rynek gier i aplikacji VR.