RB ESPI 59/2016 | Informacja dotycząca zobowiązań spółki zależnej WDB HealthCare Sp. z o.o.

RB ESPI 59/2016 | Informacja dotycząca zobowiązań spółki zależnej WDB HealthCare Sp. z o.o.

W nawiązaniu do opublikowanego przez Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”, „Emitent”, „TIG”) raportu bieżącego nr 48/2016, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 21 listopada 2016 r. Emitent spłacił wszystkie zobowiązania WDB HealthCare Sp. z o.o. („WDB HC”) z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 817 tys. zł (kapitał wraz z odsetkami na dzień spłaty). Kwota ta (powiększona o odsetki) stanowi zobowiązanie WDB HC wobec TIG o terminach spłaty przypadających na daty od listopada 2017 r. do września 2018 r.

WDB HC jest wysoko wyspecjalizowanym podmiotem zajmującym się rynkiem prywatnej opieki zdrowotnej. Oferuje unikalne na polskim rynku międzynarodowe ubezpieczenia zdrowotne, które zapewniają ochronę i dostęp do leczenia i diagnostyki w najlepszych ośrodkach medycznych na całym świecie. Aktualnie WDB HC posiada status Preferowanego Partnera w Polsce globalnego ubezpieczyciela i lidera rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych – Allianz Worldwide Care. Spółka jest również zaawansowana w procesie uzyskiwania licencji Coverholdera (przedstawiciela) światowego rynku ubezpieczeniowego Lloyd’s.

WDB HC od 27 września 2016 r. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej TIG. Emitent posiada 70%-owy udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów WDB HC.