RB ESPI 60/2016 | Transakcje na akcjach Spółki

RB ESPI 60/2016 | Transakcje na akcjach Spółki

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”, „Emitent”, „TIG”) informuje, iż w dniu 24 listopada 2016 r.:

– Pretium Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Wysokiej (osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze) zawiadomiła Emitenta, że na rzecz osób pracujących w TIG / współpracujących z TIG dokonała sprzedaży 600.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, dołączając powiadomienie sporządzone zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR;

– do Spółki od osoby pełniącej obowiązki zarządcze wpłynęło powiadomienie o nabyciu 500.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, sporządzone zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR.

Treść ww. powiadomień Emitent przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu.

Wszystkie (dwie) strony kupujące zobowiązały się do niezbywania przedmiotowych akcji do 20 czerwca 2017 r., z możliwością wydłużenia tego terminu – umowy lock-up zawarte pomiędzy nabywcami a Spółką, zgodnie z umowami, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 36/2016 opublikowanym przez Elektroniczną Bazę Informację (system EBI).