RB ESPI 02/2017 | Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej inwestycji

RB ESPI 02/2017 | Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej inwestycji

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Spółka”, „Emitent” lub „TIG”) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2017 r. Emitent podpisał z Grupą Jaguar S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Grupa Jaguar”) list intencyjny, w którym strony oświadczyły, że rozważają zamiar przeprowadzenia potencjalnej transakcji (dalej „Potencjalna Transakcja”) rozumianej jako przejęcie przez Grupę Jaguar 100% kapitału zakładowego jednej ze spółek technologicznych (dalej „Podmiot Technologiczny”) znajdujących się w portfelu inwestycyjnym TIG (od Emitenta oraz pozostałych udziałowców/akcjonariuszy Podmiotu Technologicznego) w zamian za zaangażowanie kapitałowe TIG i pozostałych udziałowców/akcjonariuszy Podmiotu Technologicznego w Grupę Jaguar, poprzez uzyskanie przez nich łącznie kontroli nad Grupą Jaguar i posiadanie łącznie co najmniej 90%-owego udziału w kapitale zakładowym Grupy Jaguar.

Emitent uzależnia podjęcie decyzji o realizacji Potencjalnej Transakcji m.in. od spełnienia następujących warunków:

a) całkowitej konwersji posiadanego na dzień zawarcia listu intencyjnego zadłużenia Grupy Jaguar m.in. z tytułu emisji przez Grupę Jaguar dłużnych papierów wartościowych (obligacji) na kapitał zakładowy po cenie równej wartości nominalnej akcji nowej emisji (zamiana zadłużenia Grupy Jaguar na akcje tej spółki nowej emisji),
b) braku zastrzeżeń w wyniku przeprowadzonego na zlecenie TIG badania prawnego i finansowego Grupy Jaguar (due diligence), które rozpocznie się po podpisaniu listu intencyjnego,
c) braku zastrzeżeń co do Potencjalnej Transakcji ze strony Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – organizatora rynku NewConnect, na którym notowane są instrumenty finansowe Grupy Jaguar,
d) zawarcia przez Grupę Jaguar i jej kluczowych akcjonariuszy umowy inwestycyjnej z TIG,
e) uzyskania zadowalającej Emitenta wyceny Podmiotu Technologicznego.

Grupa Jaguar zobowiązała się, że dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne kroki w celu umożliwienia spełnienia wszystkich wskazanych powyżej warunków.

Strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy w trakcie oceny, negocjacji warunków i ewentualnego przygotowania Potencjalnej Transakcji, w tym udzielania wszelkich niezbędnych informacji do przeprowadzenia procesu due diligence.

Strony postanowiły, że w sytuacji podjęcia przez nie decyzji o realizacji Potencjalnej Transakcji, zawrą one umowę inwestycyjną, która będzie zawierać w szczególności postanowienia określające:
a) poszczególne etapy realizacji Potencjalnej Transakcji,
b) tryb i zasady objęcia/nabycia akcji Grupy Jaguar przez inwestorów (TIG wraz pozostałymi udziałowcami/akcjonariuszami Podmiotu Technologicznego) oraz sposobu ich rozliczenia,
c) inne postanowienia standardowe dla tego rodzaju umów (oświadczenia, zapewnienia, sankcje, itp.).

Strony postanowiły również, że warunki określone w liście intencyjnym mogą podlegać odpowiedniemu rozwinięciu lub uszczegółowieniu w toku prowadzenia negocjacji.

Grupa Jaguar S.A. to notowana na NewConnect spółka reprezentująca branżę nieruchomości. Intencją stron jest, aby w wyniku realizacji Potencjalnej Transakcji Grupa Jaguar rozszerzyła działalność o usługi z zakresu nowych technologii, co ma służyć poprawie i stabilizacji kondycji finansowej Grupy Jaguar.

W opinii Zarządu Emitenta realizacja Potencjalnej Transakcji może mieć pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki.