RB ESPI 04/2017 | Wyniki finansowe za 2016 r. i IV kwartał 2016 r.

RB ESPI 04/2017 | Wyniki finansowe za 2016 r. i IV kwartał 2016 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Emitent”, „TIG”) w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej za 2016 r. i IV kwartał 2016 r. (wybrane pozycje). Kompletny raport za IV kwartał 2016 r., zawierający również dane narastające od I do IV kwartału 2016 r., spełniający wymogi Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostanie opublikowany w dniu 14 lutego 2017 r. za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (system EBI).

Dane przedstawione w załączniku do niniejszego raportu nie zostały zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Dane za rok obrotowy 2016 zostaną poddane takiemu badaniu, a opinie wraz z raportami biegłego rewidenta zostaną opublikowane poprzez system EBI wraz z jednostkowym sprawozdaniem finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2016, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 6.1-7.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Plik do pobrania