RB ESPI 06/2017 | Przystąpienie Spółki do Kvarko Sp. z o.o.

RB ESPI 06/2017 | Przystąpienie Spółki do Kvarko Sp. z o.o.

Przystąpienie Spółki do Kvarko Sp. z o.o.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Emitent”, „Spółka”, „TIG”) informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („NWZ”) Kvarko Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Kvarko”), które podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Kvarko z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł poprzez utworzenie 5900 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, z czego:

– 2000 udziałów zostały objęte i w dniu 7 kwietnia 2017 r. opłacone przez TIG, który dotychczas nie posiadał udziałów Kvarko;
– 2000 udziałów zostały (lub zostaną) objęte przez Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (fundusz utworzony i zarządzany przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.), który dotychczas nie posiadał udziałów Kvarko;
– 1900 udziałów zostały objęte przez Startit Fund Sp. z o.o., który dotychczas posiadał 100 udziałów Kvarko i był jedynym udziałowcem Kvarko.

Wszystkie udziały zostały (lub zostaną) objęte za wkłady pieniężne w wysokości równej wartości nominalnej, tj. 50,00 zł za 1 udział (łącznie 295.000,00 zł). Po rejestracji w KRS nowych udziałów TIG, Startit Fund Sp. z o.o. oraz Venture FIZ będą posiadać po 1/3 udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Kvarko.

Kvarko jest spółką celową, której przedmiotem działalności jest dofinansowywanie spółek prawa handlowego będących projektami naukowo-badawczymi lub badawczo-rozwojowymi, znajdujących się na wczesnych etapach rozwoju, z możliwością skomercjalizowania („Projekty B+R”). Dofinansowywanie będzie odbywało się poprzez obejmowanie przez Kvarko udziałów w perspektywicznych Projektach B+R. Intencją Emitenta jest inwestowanie środków pieniężnych w spółki o wysokim potencjale rozwoju i ponadprzeciętnej prognozowanej stopie zwrotu.

Budżet Kvarko wynosi 30.000.000,00 zł, z czego 24.000.000,00 zł to kwota dofinansowania przyznanego Kvarko w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekt grantowy BRIdge Alfa).

O projekcie Kvarko Emitent informował raportami bieżącymi nr 29/2016, 51/2016, 61/2016, 5/2017 oraz przekazanym za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (system EBI) raportem bieżącym nr 31/2016.