RB ESPI 07/2017 | The Dust – przekształcenie spółki portfelowej w spółkę akcyjną

RB ESPI 07/2017 | The Dust – przekształcenie spółki portfelowej w spółkę akcyjną

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Emitent”, „TIG”) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2017 r. Emitent powziął informację, że 10 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji przekształcenia formy organizacyjno-prawnej The Dust Sp. z o.o. w spółkę akcyjną: The Dust S.A. („The Dust”).

Przekształcenie jest związane z zamiarem wprowadzenia akcji The Dust do obrotu na NewConnect, co planowane jest na nie później niż III kwartał 2017 r.

The Dust S.A. jest jedną ze spółek portfelowych Emitenta, która prowadzi działalność w obszarze produkcji gier na urządzenia mobilne. The Dust zrealizował w tym zakresie wiele projektów, w tym m.in. dla Grupy Maspex (marki Tymbark, Kubuś) czy Microsoft – The Dust wyprodukował pierwszą grę w technologii AR (augmented reality – rozszerzona rzeczywistość) na platformę Microsoft (King of Cards). Obecnie The Dust skupia się na intensywnym rozwoju w obszarze produkcji gier własnych, które będą udostępniane w modelu F2P (free to play).

TIG posiada 90.000 akcji The Dust, co stanowi 6,74% w kapitale zakładowym tej spółki.

O inwestycji w The Dust Emitent informował raportem bieżącym nr 62/2016.