RB ESPI 09/2017 | The Dust – wyniki finansowe za I kwartał 2017 r.

RB ESPI 09/2017 | The Dust – wyniki finansowe za I kwartał 2017 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Emitent”, „TIG”) informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2017 r. Emitent powziął od The Dust S.A. („The Dust”) informację, że w I kwartale 2017 r., tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r., The Dust wypracował zysk netto w wysokości ok. 237 tys. zł.

Wyniki finansowe The Dust mogą mieć wpływ na przyszłą wartość rynkową akcji tej spółki, a w konsekwencji na wyniki finansowe Emitenta.

TIG posiada 90.000 akcji The Dust (6,74%-owy udział w kapitale zakładowym).

The Dust jest producentem gier na urządzenia mobilne.