RB ESPI 17/2017 | Pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki

RB ESPI 17/2017 | Pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Spółka” lub „TIG”) informuje o otrzymaniu od radcy prawnego Dominika Putza (dalej „Pełnomocnik”) datowanego na 28 czerwca 2017 r. zawiadomienia (dalej „Zawiadomienie”), które zostało sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy. Z zawiadomienia wynika jak poniżej.

W dniu 27 czerwca 2017 r. Pełnomocnik otrzymał trzy pełnomocnictwa, na podstawie których został umocowany do występowania w imieniu mocodawców jako pełnomocnik na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na 30 czerwca 2017 r. (dalej „Zgromadzenie”).

Udzielone pełnomocnictwa nie zawierają instrukcji co do sposobu głosowania w przedmiocie uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia i upoważniają Pełnomocnika do głosowania według jego własnego uznania.

Na mocy udzielonych pełnomocnictw Pełnomocnik został upoważniony do wykonywania prawa głosu łącznie z 23.010.961 akcji Spółki, które uprawniają do oddania 23.010.961 głosów na Zgromadzeniu (85,82% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów TIG), z czego:

– 13.390.161 akcji uprawniających do oddania 13.390.161 głosów na Zgromadzeniu (39,14% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów TIG) to akcje zwykłe na okaziciela, zdematerializowane (serie od A do G);
– 9.620.800 akcji uprawniających do oddania 9.620.800 głosów na Zgromadzeniu (28,12% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów TIG) to akcje zwykłe na okaziciela, niezdematerializowane (seria H).

Osobiście Pełnomocnik nie posiada akcji TIG.

Pozostałe informacje przekazane przez Pełnomocnika:
– podmioty zależne od Pełnomocnika, które posiadają akcje TIG: nie występują;
– osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy: nie występują;
– instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b Ustawy: brak;
– łączna sumaryczna liczba głosów z art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8: Ustawy: 0 (zero).