RB ESPI 18/2017 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2017 r.

RB ESPI 18/2017 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017 r. („WZ”):

– Pan Mateusz Holly posiadający 11.510.961 głosów na WZ wynikających z 11.510.961 akcji Spółki (42,93% głosów na WZ i 33,65% w ogólnej liczbie głosów),

– Pretium Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA posiadająca 9.200.000 głosów na WZ wynikających z 9.200.000 akcji Spółki (34,31% głosów na WZ i 26,89% w ogólnej liczbie głosów)

– Pan Mariusz Muszyński posiadający 2.300.000 głosów na WZ wynikających z 2.300.000 akcji Spółki (8,58% głosów na WZ i 6,72% w ogólnej liczbie głosów),

– Pan Krzysztof Cichecki posiadający 3.601.675 głosów na WZ wynikających z 3.601.675 akcji Spółki (13,43% głosów na WZ i 10,53% w ogólnej liczbie głosów).