RB ESPI 19/2017 | Utworzenie kapitału rezerwowego w kwocie 20,2 mln zł z przeznaczeniem na dywidendę lub zaliczki na poczet dywidendy

RB ESPI 19/2017 | Utworzenie kapitału rezerwowego w kwocie 20,2 mln zł z przeznaczeniem na dywidendę lub zaliczki na poczet dywidendy

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Spółka” lub „TIG”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło decyzje o:

a) utworzeniu kapitału rezerwowego, który Zarząd TIG może przeznaczyć na wypłaty dla akcjonariuszy, a w szczególności wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy;
b) przeznaczeniu kwoty 18.334.594,91 zł (część wypracowanego w roku obrotowym 2016 zysku netto) na kapitał rezerwowy, o którym mowa w lit. a),
c) przeksięgowaniu środków w kwocie 1.870.409,25 zł z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy, o którym mowa w lit. a).

Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłaty dla akcjonariuszy, a w szczególności wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy wynosi więc 20.205.004,16 zł.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę o zmianie statutu Spółki w zakresie podziału zysku Spółki, w tym wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje informacje o uchwalonych zmianach statutu.

Pozostała część wypracowanego w roku obrotowym 2016 zysku została przeznaczona na pokrycie straty za rok obrotowy 2015 (kwota 1.116.240,81 zł).