RB ESPI 23/2017 | Tap2C – złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej

RB ESPI 23/2017 | Tap2C – złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „TIG”, „Emitent”) informuje, iż w związku z wystąpieniem stanu niewypłacalności Tap2C S.A. z siedzibą w Szczecinie oraz Tap2C Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, w dniu 13 września 2017 r. zarządy tych spółek złożyły we właściwym sądzie wnioski o ogłoszenie ich upadłości likwidacyjnej.

Emitent posiada 41,25%-owy udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Tap2C S.A., natomiast Tap2C Polska Sp. z o.o. to spółka zależna od Tap2C S.A.

Zarząd TIG jednocześnie informuje, iż 11 września 2017 r. podjął decyzję, że Emitent nie będzie zwiększał zaangażowania kapitałowego w grupę kapitałową Tap2C. Jest to konsekwencja przeprowadzenia analizy przedmiotowych spółek, ich otoczenia oraz możliwości rozwoju. Na obecnym etapie Zarząd TIG ocenia, że ryzyko związane ze zwiększeniem poziomu dofinansowania grupy Tap2C (mając na uwadze jej potrzeby) jest niewspółmiernie wysokie w porównaniu do potencjalnego zwrotu z tej inwestycji.

Mając na uwadze powyższe, TIG dokona ujemnego odpisu aktualizującego wartość inwestycji w Tap2C S.A. na kwotę ok. 1,0 mln zł. Będzie to miało wpływ na wynik finansowy Emitenta i jego grupy kapitałowej w 2017 r.