RB ESPI 28/2017 | Kvarko – inwestycja w projekt dotyczący innowacyjnej technologii produkcji szczepionek przeciw bakteriom Gram-ujemnym

RB ESPI 28/2017 | Kvarko – inwestycja w projekt dotyczący innowacyjnej technologii produkcji szczepionek przeciw bakteriom Gram-ujemnym

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „TIG”, „Emitent”) informuje, iż 10 listopada 2017 r. (o czym Emitent powziął informację 16 listopada 2017 r.) Kvarko Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Kvarko”) zawarła umowę inwestycyjną (dalej „Umowa Inwestycyjna”) dotyczącą inwestycji w projekt „Innowacyjna technologia produkcji szczepionek LPS skierowanych przeciwko bakteriom Gram-ujemnym” (dalej „Projekt”). Stronami umowy są Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk z siedzibą we Wrocławiu (dalej „IITD”) oraz cztery osoby fizyczne (pracownicy naukowi, lekarze weterynarii) posiadające odpowiednie know-how dotyczące Projektu – w zakresie zarówno naukowym, jak i związanym z wprowadzeniem technologii na rynek (dalej „Partnerzy”).

Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnej, niestosowanej dotąd, technologii produkcji szczepionek skierowanych przeciwko bakteriom Gram-ujemnym, w którym jako antygen będzie zastosowany lipopolisacharyd (LPS), określany inaczej jako endotoksyna bakteryjna. Proponowana technologia umożliwi zachowanie wszystkich istotnych epitopów endotoksyny, co nie było dotąd możliwe przy zastosowaniu dostępnych metod. Ponadto, nowe szczepionki będą charakteryzować się szeroką specyficznością, co zapewni skuteczność w stosunku do szerokiego spektrum bakterii Gram-ujemnych. Proponowane produkty, docelowo stosowane u zwierząt hodowlanych (drób, trzoda chlewna), będą konkurowały z dostępnymi na rynku przeciwbakteryjnymi szczepionkami pełnokomórkowymi, które mają wśród lekarzy weterynarzy opinię nieskutecznych lub słabo skutecznych. Ich zastosowanie będzie mogło realnie wpłynąć na obniżenie współczynnika zakażeń hodowli drobiu i trzody chlewnej bakteriami Gram-ujemnymi.

Co istotne, aktualnie w szpitalach izoluje się miesięcznie od kilku do kilkunastu szczepów bakterii, które odporne są na wszystkie znane antybiotyki. Skutkiem tego, jak się szacuje, śmierć ponosi około 25 tys. obywateli Unii Europejskiej w ciągu roku. Jedną z przyczyn jest nieograniczone stosowanie antybiotyków zarówno w leczeniu, jak i profilaktyce hodowli zwierząt. Bardzo duży procent antybiotyków stosowany jest bowiem u zwierząt zdrowych, aby nie dopuścić do jakiejkolwiek infekcji. W ocenie Partnerów w najbliższym czasie zarówno nowo powstała komisja przy Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej, inspektoraty weterynaryjne, jak i sanepid będą zajmować się sposobami i metodami unikania antybiotykooporności. Jedną z nich będzie znaczące ograniczenie możliwości stosowania antybiotyków na fermach i promocja profilaktyki zakażeń w postaci szczepień ochronnych.

Zgodnie z Umową Inwestycyjną, w ciągu 14 dni od jej zawarcia zawiązana zostanie spółka, która będzie działała pod nazwą Biovetika Sp. z o.o. i będzie miała siedzibę we Wrocławiu (dalej „Biovetika”). Jej kapitał zakładowy wyniesie 76.450,00 zł i będzie dzielił się na 1.529 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, z czego:

– Kvarko obejmie 489 udziałów (31,98% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Biovetika) za wkład w wysokości 212 tys. zł,

– czterech Partnerów obejmie po 260 udziałów (po 17,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Biovetika) za wkład niepieniężny w postaci know-how Projektu.

Po zawiązaniu Biovetiki zawrze ona z Kvarko oraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej „NCBiR”), reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa przez Kvarko, umowę wsparcia, na podstawie której Biovetika otrzyma grant w postaci bezzwrotnego finansowania w kwocie 800 tys. zł.

Łącznie Biovetika pozyska na rozwój Projektu 1 mln zł.

Ponadto Umowa Inwestycyjna stanowi, że jeśli będzie to niezbędne w celu dalszego rozwoju Projektu i zostaną spełnione odpowiednie warunki, Kvarko ma możliwość zrealizowania drugiej rundy finansowania, w ramach której Kvarko może:

– zainwestować kwotę do 400 tys. zł w zamian za do 245 nowoutworzonych udziałów (1.632 zł za 1 udział) Biovetiki,

– zapewnić Biovetice bezzwrotne finansowanie NCBiR w kwocie do 1,6 mln zł.

Kvarko ma prawo dokonania zbycia całości udziałów Biovetika. Intencją TIG jest, aby nastąpiło to przy znacznym wzroście wartości Biovetiki, w celu osiągnięcia przez Kvarko i TIG satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji. W opinii TIG Projekt cechuje się dużym potencjałem rozwoju, komercjalizacji i monetyzacji.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekt grantowy BRIdge Alfa).

Kvarko to spółka celowa, która w ramach programu BRIdge Alfa inwestuje w podmioty charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu i zwrotu z inwestycji. Łączna wartość projektu Kvarko to 30 mln zł, z czego 24 mln zł będzie objęta dofinansowaniem z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Umowa o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju została podpisana 6 marca 2017 r. TIG posiada 33,33% w kapitale zakładowym Kvarko. Pozostałymi udziałowcami (również posiadającymi po 33,33%) są Startit Fund Sp. z o.o. i Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (utworzony i zarządzany przez Trigon TFI S.A.).