RB ESPI 30/2017 | Inwestycja spółki celowej

RB ESPI 30/2017 | Inwestycja spółki celowej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („TIG”, „Emitent”) informuje, iż 29 listopada 2017 r., Kvarko Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Kvarko”) zawarła umowę inwestycyjną („Umowa”) ze spółką technologiczną prowadzącą prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie inżynierii materiałowej („Spółka Technologiczna”).

Środki z inwestycji Kvarko przeznaczone zostaną na opracowanie nowej metody produkcji nanokryształów zdolnych do emitowania światła o różnej barwie, mogących znaleźć zastosowanie m.in. w sprzęcie elektronicznym nowej generacji.

Zgodnie z Umową Kvarko przeznaczy na inwestycję w Spółkę Technologiczną kwotę 200.000,00 zł. Dodatkowo Kvarko pokryje część udziałów w Spółce Technologicznej wkładem niepieniężnym w postaci wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych na etapie weryfikacji potencjału projektu o łącznej wartości 59.500,00 zł. Ponadto, na podstawie zawartej 29 listopada 2017 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy, Spółka Technologiczna otrzyma grant w postaci bezzwrotnego finansowania w wysokości 800.000,00 zł.

Łączna kwota pozyskana przez Spółkę Technologiczną na jej rozwój wynosi ok. 1,06 mln zł.

Kvarko obejmie w Spółce Technologicznej nowo tworzone udziały stanowiące 1/3 w jej kapitale zakładowym.

Kvarko ma prawo dokonania zbycia całości udziałów Spółki Technologicznej. Intencją TIG jest, aby nastąpiło to przy znacznym wzroście wartości Spółki Technologicznej, w celu osiągnięcia przez Kvarko i TIG satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji.

TIG posiada udziały Kvarko stanowiące 1/3 jej kapitału zakładowego.