RB ESPI 32/2017 | Przydział obligacji serii A

RB ESPI 32/2017 | Przydział obligacji serii A

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Emitent”) informuje, iż 11 grudnia 2017 r. dokonał przydziału 1000 sztuk 2-letnich obligacji na okaziciela serii A, o których mowa w opublikowanym przez Emitenta raporcie bieżącym nr 26/2017. Łączna wartość nominalna przydzielonych obligacji: 1,00 mln zł. Oprocentowanie: 8,00% w skali roku.