RB ESPI 4/2018 | Podjęcie decyzji o emisji obligacji serii A2

RB ESPI 4/2018 | Podjęcie decyzji o emisji obligacji serii A2

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 marca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie emisji przez Spółkę nie więcej niż 10 sztuk obligacji na okaziciela serii A2 („Obligacje”). Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej, tj. 50.000,00 zł każda Obligacja. Maksymalna wielkość emisji wyniesie 500.000,00 zł.

Obligacje zostaną wyemitowane jako niezabezpieczone, jednak zabezpieczenie zostanie ustanowione po ich wydaniu (przydziale). Przedmiotem zabezpieczenia będzie zastaw rejestrowy ustanowiony na posiadanych przez Emitenta akcjach T-Bull S.A. Najwyższa suma zabezpieczenia wyniesie 200% wartości nominalnej wyemitowanych (przydzielonych) Obligacji.

Obligacje będą oferowane w drodze oferty niepublicznej.

W przypadku dojścia emisji do skutku Obligacje zostaną przydzielone w dniu 11 maja 2018 r. Dzień wykupu został określony na 13 maja 2019 r., z możliwością wykupu przedterminowego.

Ponadto, warunki emisji Obligacji są standardowe dla tego typu transakcji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu zadłużenie Emitenta z tytułu obligacji wynosi 1,5 mln zł (kapitał bez odsetek), w tym:

– 1,0 mln zł z tytułu obligacji serii A – raporty bieżące nr 26/2017 i 32/2017,

– 0,5 mln zł z tytułu obligacji serii A1 – opublikowane przez Elektroniczną Bazę Informacji (system EBI) raporty bieżące nr 4/2018 i 5/2018.