RB ESPI 6/2018 | Sprzedaż WDB HealthCare Sp. z o.o.

RB ESPI 6/2018 | Sprzedaż WDB HealthCare Sp. z o.o.

Raport bieżący 6/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do opublikowanego przez Tech Invest Group S.A. (dalej: „TIG”, „Spółka”, „Emitent”) raportu bieżącego nr 5/2018, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2018 r. Emitent dokonał sprzedaży udziałów WDB HealthCare Sp. z o.o. (dalej: „WDB HC”) stanowiących 100% w kapitale zakładowym tej spółki (TIG był jedynym udziałowcem), wraz z wierzytelnością, jaką TIG posiadał wobec WDB HC.

Ze względu na wartość księgową WDB HC i wartość godziwą, po której przedmiotowe aktywa są wykazane w sprawozdaniu finansowym Spółki na dzień bilansowy 31.12.2017 r. (a także na dzień bilansowy 31.03.2018 r.) oraz wartość transakcji, powyższe zdarzenie nie będzie miało istotnego wpływu na prezentowane przez TIG wyniki finansowe.

Sprzedaż WDB HC podyktowana była:

– postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486 z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., w wyniku wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (tzw. Insurance Distribution Directive – IDD): znaczącymi akcjonariuszami Spółki oraz członkami jej Rady Nadzorczej są m.in. osoby wykonujące czynności brokerskie, co na mocy ww. ustawy uniemożliwia posiadanie przez TIG udziałów agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;

– brakiem realizacji planów sprzedażowych przez WDB HC i nieosiągnięciem dotychczas progu rentowności oraz koniecznością dalszego zewnętrznego finansowania działalności WDB HC przy jednoczesnym braku zgody na wsparcie finansowe przez TIG.