RB ESPI 8/2018 | Wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.

RB ESPI 8/2018 | Wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.

Raport bieżący 8/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Emitent”) niniejszym przekazuje wyniki finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej (wybrane dane jednostkowe i skonsolidowane) za I kwartał 2018 r.:

– suma bilansowa jednostkowa na dzień 31.03.2018 r.: 15,8 mln zł,

– suma bilansowa skonsolidowana na dzień 31.03.2018 r.: 16,4 mln zł,

– strata netto jednostkowa: 230 tys. zł,

– strata netto skonsolidowana: 402 tys. zł.

Spółka jednocześnie informuje, iż prowadząc działalność inwestycyjną, tylko akcje T-Bull S.A. i The Dust S.A., w związku z uzyskaniem ich wiarygodnej (rynkowej) wyceny, zostały zaprezentowane przez Spółkę według wartości rynkowej. Pozostałe papiery wartościowe będące w posiadaniu TIG (inwestycje w ramach prowadzonej działalności), zgodnie z zasadą ostrożności, zaprezentowane zostały według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Kompletny raport za I kwartał 2018 r. spełniający wymogi Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostanie opublikowany za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (system EBI).