RB ESPI 12/2018 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2018 r. – zmiana w porządku obrad wprowadzona na żądanie akcjonariusza

RB ESPI 12/2018 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2018 r. – zmiana w porządku obrad wprowadzona na żądanie akcjonariusza

Raport bieżący z plikiem 12/2018

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, w trybie art. 401 § 1 KSH, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. („ZWZ”), punktu dotyczącego zmiany § 6 statutu Spółki.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje:

– informacje na temat przedmiotowego żądania wraz z uzasadnieniem i projektem uchwały, które zostały przedstawione przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 KSH oraz informacje na temat wprowadzonej w trybie art. 401 § 2 KSH zmiany w porządku obrad ZWZ, wraz z nowym porządkiem obrad,

– informacje na temat proponowanych zmian statutu.

Pełna dokumentacja dotycząca WZ dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.tigsa.pl/walne-zgromadzenie (zakładki: Relacje inwestorskie -> Walne Zgromadzenie).