RB ESPI 22/2018 | Wyniki finansowe za III kwartał 2018 r.

RB ESPI 22/2018 | Wyniki finansowe za III kwartał 2018 r.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Emitent”, „TIG”) niniejszym przekazuje wybrane informacje finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej (dane jednostkowe i skonsolidowane) za III kwartał 2018 r. (okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.):

– suma bilansowa jednostkowa na dzień 30.09.2018 r.: 9,02 mln zł,

– suma bilansowa skonsolidowana na dzień 30.09.2018 r.: 8,91 mln zł,

– strata netto jednostkowa: -2,15 mln zł,

– strata netto skonsolidowana: -2,25 mln zł.

Spółka jednocześnie informuje, iż:

– posiadane przez TIG akcje T-Bull S.A. i The Dust S.A. wycenione zostały według wartości rynkowej (instrumenty notowane),

– pozostałe inwestycje Emitenta zaprezentowane zostały po cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

– największy wpływ na wyniki finansowe TIG miało zmniejszenie wartości akcji T-Bull S.A. na zorganizowanym rynku: kurs zamknięcia w dniu 28.09.2018 r. wyniósł 38,00 zł wobec 62,00 zł w dniu 29.06.2018 r. – przy posiadanym przez TIG pakiecie akcji przekłada się to na spadek wartości inwestycji o ponad 2 mln zł,

– ujemny wynik finansowy wynikający ze spadku wartości notowanych instrumentów finansowych ma charakter księgowy, bezgotówkowy.