RB EBI 4/2020 | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 marca 2020 r.

RB EBI 4/2020 | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 marca 2020 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 marca 2020 r. („WZ”), wraz z informacjami na temat głosowań.

W związku z podjęciem uchwał w przedmiocie zmian statutu, Spółka przekazuje również informacje o tych zmianach oraz tekst jednolity statutu uwzględniający postanowienia uchwał.

Uchwały objęte porządkiem obrad, które nie zostały podjęte przez WZ: brak.
WZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Sprzeciwy zgłoszone do protokołu podczas obrad WZ: brak.