RB ESPI 9/2020 | Wyniki finansowe za rok obrotowy 2019

RB ESPI 9/2020 | Wyniki finansowe za rok obrotowy 2019

Zarząd Tech Invest Group S.A. _dalej: „Emitent”, „Spółka”, „TIG”_ niniejszym przekazuje wybrane informacje finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019, tj. okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., a w przypadku pozycji bilansowych dane na dzień 31 grudnia 2019 r.:

– strata netto jednostkowa: -3,1 mln zł,
– strata netto skonsolidowana: -3,5 mln zł,
– suma bilansowa jednostkowa: 4,5 mln zł,
– suma bilansowa skonsolidowana: 4,0 mln zł.

Jednocześnie Spółka podkreśla, że prowadzi działalność inwestycyjną, w której na dzień bilansowy:

– posiadane przez TIG akcje T-Bull S.A. wycenione zostały według wartości rynkowej _akcje notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A._,
– pozostałe inwestycje Emitenta zaprezentowane zostały po cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Pełny raport roczny za rok obrotowy 2019, zgodny z wymogami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie opublikowany za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji _system EBI_.