RB EBI 6/2020 | Rejestracja w KRS zmian statutu

RB EBI 6/2020 | Rejestracja w KRS zmian statutu

Zarząd Tech Invest Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisu dotyczącego rejestracji zmian statutu Spółki i tekstu jednolitego uwzględniającego te zmiany, zgodnie z uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 3 i 4 z dnia 19 marca 2020 r.

Zmiany statutu polegały na dodaniu § 6(1) (polityka inwestycyjna) i § 6(2) (strategia inwestycyjna).

W załączeniu Emitent przekazuje informacje o dokonanych zmianach oraz aktualny tekst jednolity statutu.