RB ESPI 14/2020 | Dokonanie przez Komisję Nadzoru Finansowego wpisu Spółki do rejestru zarządzających ASI

RB ESPI 14/2020 | Dokonanie przez Komisję Nadzoru Finansowego wpisu Spółki do rejestru zarządzających ASI

Zarząd Tech Invest Group S.A. _”TIG”, „Emitent”, „Spółka”_ informuje, że po analizie złożonych przez Emitenta dokumentów _w tym polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej_, w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Spółki, Komisja Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 70zc Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi _”Ustawa o funduszach inwestycyjnych”_, wpisała TIG do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi _”ASI”_ jako wewnętrznie zarządzający ASI. Data wpisu: 30.04.2020 r.

ASI jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie przewidzianym w ww. ustawie.