RB ESPI 24/2020 | Wyniki finansowe za II kwartał 2020 r.

RB ESPI 24/2020 | Wyniki finansowe za II kwartał 2020 r.

Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. _dalej: „Emitent”, „Spółka”, „TIG”_ przekazuje wybrane informacje finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r., a w przypadku pozycji bilansowych dane na dzień 30 czerwca 2020 r.:

– zysk netto jednostkowy: 1,2 mln zł,
– zysk netto skonsolidowany: 1,2 mln zł,
– suma bilansowa jednostkowa: 5,5 mln zł,
– suma bilansowa skonsolidowana: 5,2 mln zł.

Jednocześnie Spółka podkreśla, że prowadzi działalność inwestycyjną, w której na dzień bilansowy:

– posiadane przez TIG akcje T-Bull S.A. wycenione zostały według wartości rynkowej _akcje notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A._,
– pozostałe inwestycje Emitenta zaprezentowane zostały po cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Pełny raport kwartalny za II kwartał 2020 r., zgodny z wymogami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie opublikowany za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji _system EBI_.