RB ESPI 34/2020 | Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

RB ESPI 34/2020 | Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz. U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm._ Tech Invest Group ASI S.A. _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia akcji Emitenta, które mają formę dokumentu, tj. akcji / odcinków zbiorowych akcji serii H celem ich dematerializacji, tj. rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowym Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji / odcinki zbiorowe akcji należy składać w siedzibie Spółki pod następującym adre-sem: ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka, w dniach roboczych _od poniedziałku do piątku_, w godzinach od 10:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się.

Złożenie dokumentów akcji / odcinków zbiorowych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi lub osobie działającej w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.

W sprawach związanych z niniejszym wezwaniem akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@tigsa.pl.