RB ESPI 17/2016 | Zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB ESPI 17/2016 | Zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „LC”) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2016 r. do Spółki wpłynęło sporządzone przez Pana Mateusza Holly zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy zawiadomienie, z którego wynika jak poniżej.

Obowiązek sporządzenia zawiadomienia powstał w związku powzięciem przez Pana Mateusza Holly informacji o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału LC dokonanym zgodnie z uchwałą nr 1 Zarządu LC z dnia 18 lutego 2016 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i objęcia przez Pana Mateusza Holly w ramach tego podwyższenia 5.900.000 (słownie: pięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji serii H, wyemitowanych w ramach tego podwyższenia.

Przed dniem zdarzenia powodującego obowiązek złożenia zawiadomienia Pan Mateusz Holly posiadał 1.573.661 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji w kapitale zakładowym LC, które stanowiły 7,99% udziału w kapitale zakładowym oraz pozwalały na wykonywanie 1.573.661 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu LC, co dawało 7,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W związku ze zdarzeniem powodującym obowiązek złożenia zawiadomienia Pan Mateusz Holly posiada 7.473.661 (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią 21,85%-owy udział w kapitale zakładowym LC oraz które dają prawo do wykonywania 7.473.661 (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz dają 21,85%-owy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Poza powyższą sytuacją dotyczącą zmiany udziału Spółki w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Pan Mateusz Holly nie zamierza obecnie zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy.

Pan Mateusz Holly nie zawarł żadnych umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu z akcji LC.