Raporty okresowe

05.08.2020 – Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.

15.05.2020 – Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

14.11.2019 – Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

12.08.2019 – Raport kwartalny za II kwartał 2019 r.

15.07.2019 – Raport okresowy grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. za I kwartał 2019 r.

14.02.2019 – Raport okresowy grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. za IV kwartał 2018 r.

15.11.2018 – Raport okresowy grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. za III kwartał 2018 r.

14.08.2018 – Raport okresowy grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. za II kwartał 2018 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta za II kwartał 2018 r.

Działając w zgodzie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka – jako jednostka dominująca – w załączonym dokumencie zamieściła kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta, w związku z czym odrębny (jednostkowy) raport kwartalny nie będzie sporządzany i publikowany.

Podstawa prawna:

§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

01.06.2018 – Raporty roczne za rok obrotowy 2017: jednostkowy i skonsolidowany

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Emitent”) w załączeniu przekazuje raport roczny Emitenta i skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

30529860_TIG_i_GK_TIG_2017_sprawozdanie_Zarzadu-8

30529860_TIG_2017_wprow._do_SF-1

30529860_TIG_2017_raport-0

30529860_TIG_2017_audytor-3

30529860_TIG_2017_SF-2

30529860_GK_TIG_audytor-7

30529860_GK_TIG_2017_wprow._do_SSF-5

30529860_GK_TIG_2017_raport-4

30529860_GK_TIG_2017_SSF-6

15.05.2018 – Raport okresowy grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. za I kwartał 2018 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta za I kwartał 2018 r.

Działając w zgodzie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka – jako jednostka dominująca – w załączonym dokumencie zamieściła kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta, w związku z czym odrębny (jednostkowy) raport kwartalny nie będzie sporządzany i publikowany.

Podstawa prawna:

§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

14.02.2018 – Raport okresowy grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2017 r.

Działając w zgodzie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka – jako jednostka dominująca – w załączonym dokumencie zamieściła kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta, w związku z czym odrębny (jednostkowy) raport kwartalny nie będzie sporządzany i publikowany.

Podstawa prawna:

§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

14.11.2017 – Raport okresowy grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. za III kwartał 2017 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta za III kwartał 2017 r.

Działając w zgodzie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka – jako jednostka dominująca – w załączonym dokumencie zamieściła kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta, w związku z czym odrębny (jednostkowy) raport kwartalny nie będzie sporządzany i publikowany.

Podstawa prawna:

§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

14.08.2017 – Raport okresowy grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. za II kwartał 2017 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta za II kwartał 2017 r.

Działając w zgodzie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka – jako jednostka dominująca – w załączonym dokumencie zamieściła kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta, w związku z czym odrębny (jednostkowy) raport kwartalny nie będzie sporządzany i publikowany.

Podstawa prawna:

§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

01.06.2017 – Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016 – korekta

W nawiązaniu do raportu nr 5/2017 Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż wskutek działań biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki (jednostkowe i skonsolidowane), w dniu 1 czerwca 2017 r. korekcie uległo skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Emitenta oraz wydane zostały:

– nowa opinia biegłego rewidenta dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego (zaktualizowana wobec tej, którą Spółka opublikowała raportem nr 5/2017),
– raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Emitent niniejszym przekazuje wszystkie wyżej wymienione dokumenty oraz dodatkowo:
– skorygowany skonsolidowany raport, w punkcie 1 którego Emitent wskazał pozycje, które uległy korekcie (wybrane dane finansowe),
– sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej ze zaktualizowanymi skonsolidowanymi danymi finansowymi w punkcie 7.

Spółka jednocześnie informuje, iż nieprawidłowości związane z publikacją przez nią raportów rocznych za rok obrotowy 2016 zostały poczynione w sposób niezamierzony i incydentalny, a wynikały ze współpracy z niezależnym biegłym rewidentem. Emitent podejmie działania mające na celu wykluczenie wystąpienia w przyszłości tego typu zdarzeń.

Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt 16a załącznika do uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 marca 2010 r.: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

 

TIG_2016_raport_roczny.pdf – skorygowany

 

TIG_2016_biegły_rewident – raport.pdf

 

GK_TIG_2016_sprawozdanie_finansowe.pdf – korekta

 

GK_TIG_2016_biegły_rewident.pdf – korekta

 

TIG_i_GK_TIG_2016_sprawozdanie_Zarządu.pdf – skorygowane

01.06.2017 – Raporty roczne za rok obrotowy 2016: jednostkowy i skonsolidowany

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje raporty roczne za rok obrotowy 2016: jednostkowy i skonsolidowany.

Mając na uwadze pkt 16a załącznika do uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 marca 2010 r.: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, Emitent informuje, iż z niniejszą publikacją przedmiotowych raportów związane są dwa uchybienia:

1. Raporty roczne zostały opublikowane przy niedotrzymaniu terminu zgodnego z wymogami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz wyznaczonego przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 1/2017.

2. Raport skonsolidowany nie zawiera raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta. Dokument ten Spółka opublikuje niezwłocznie po jego otrzymaniu od biegłego rewidenta. Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało zakończone, a wydana przez biegłego rewidenta opinia (stanowiąca załącznik do publikowanego skonsolidowanego raportu rocznego) nie zawiera zastrzeżeń.

Emitent informuje także, iż niezwłocznie podejmie działania mające na celu zidentyfikowanie wszystkich przyczyn przedstawionych wyżej nieprawidłowości i wykluczenie wystąpienia w przyszłości tego typu zdarzeń.

Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt 16a załącznika do uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 marca 2010 r.: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

 

TIG_2016_raport_roczny.pdf

 

TIG_2016_sprawozdanie_finansowe.pdf

 

TIG_2016_biegły_rewident.pdf

 

GK_TIG_2016_raport_roczny.pdf

 

GK_TIG_2016_sprawozdanie_finansowe.pdf

 

GK_TIG_2016_biegły_rewident.pdf

 

TIG_i_GK_TIG_2016_sprawozdanie_Zarządu.pdf

15.05.2017 – Raport okresowy grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. za I kwartał 2017 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta za I kwartał 2017 r.

Działając w zgodzie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka – jako jednostka dominująca – w załączonym dokumencie zamieściła kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta, w związku z czym odrębny (jednostkowy) raport kwartalny nie będzie sporządzany i publikowany.

Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

14.02.2017 – Raport okresowy grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. za IV kwartał 2016 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2016 r.

Działając w zgodzie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (dalej „Regulamin ASO”), Spółka – jako jednostka dominująca – w załączonym dokumencie zamieściła kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta, w związku z czym odrębny (jednostkowy) raport kwartalny nie będzie sporządzany i publikowany.

Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

29.12.2016 – Korekta raportów kwartalnych za I, II i III kwartał 2016 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016, w załączeniu przekazuje korekty raportów kwartalnych za pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2016 r.

08.11.2016 – Raport okresowy grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. za III kwartał 2016 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta za III kwartał 2016 r.

Działając w zgodzie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (dalej „Regulamin ASO”), Spółka – jako jednostka dominująca – w załączonym dokumencie zamieściła kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta, w związku z czym odrębny (jednostkowy) raport kwartalny nie będzie sporządzany i publikowany.

08.11.2016 – Raport okresowy grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. za III kwartał 2016 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta za III kwartał 2016 r.

Działając w zgodzie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (dalej „Regulamin ASO”), Spółka – jako jednostka dominująca – w załączonym dokumencie zamieściła kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta, w związku z czym odrębny (jednostkowy) raport kwartalny nie będzie sporządzany i publikowany.

29.12.2016 – Korekta raportów kwartalnych za I, II i III kwartał 2016 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016, w załączeniu przekazuje korekty raportów kwartalnych za pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2016 r.

11.08.2016 – Raport okresowy grupy kapitałowej Leonidas Capital S.A. za II kwartał 2016 r.

Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta za II kwartał 2016 r.

Działając w zgodzie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (dalej „Regulamin ASO”), Spółka – jako jednostka dominująca – w załączonym dokumencie zamieściła kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta, w związku z czym odrębny (jednostkowy) raport kwartalny nie będzie sporządzany i publikowany.

Jednocześnie Emitent informuje o nieumyślnym naruszeniu obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO. Polegało ono na tym, iż Spółka nie dochowała terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r., który wcześniej samodzielnie określiła raportem bieżącym nr 4/2016. Przeoczenie wynikało z błędu w wewnętrznej komunikacji związanej z publikacją raportów okresowych. Emitent zapewnia, że zaistniała sytuacja ma charakter incydentalny oraz że wdrożone zostały już procedury mające na celu eliminację tego typu nieprawidłowości w przyszłości. Spółka jednocześnie zaznacza, że ostateczny termin określony w § 6 ust. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO nie został przekroczony.

04.06.2016 – Raporty roczne za rok obrotowy 2015: jednostkowy i skonsolidowany

Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu przekazuje raporty roczne za rok obrotowy 2015, tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.: jednostkowy i skonsolidowany.

 

LEO_2015_raport_roczny.pdf

 

LEO_2015_sprawozdanie_finansowe.pdf

 

LEO_2015_biegły_rewident.pdf

 

GK_LEO_2015_raport_roczny.pdf

 

GK_LEO_2015_sprawozdanie_finansowe.pdf

 

GK_LEO_2015_biegły_rewident.pdf

 

LEO_i_GK_LEO_2015_sprawozdanie_Zarządu.pdf

29.12.2016 – Korekta raportów kwartalnych za I, II i III kwartał 2016 r.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016, w załączeniu przekazuje korekty raportów kwartalnych za pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2016 r.

02.06.2016 – Raport okresowy grupy kapitałowej Leonidas Capital S.A. za I kwartał 2016 r.

Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta za I kwartał 2016 r.

Działając w zgodzie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka – jako jednostka dominująca – w załączonym dokumencie zamieściła kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta, w związku z czym odrębny (jednostkowy) raport kwartalny nie będzie sporządzany i publikowany.

15.02.2016 – Raport okresowy grupy kapitałowej Leonidas Capital S.A. za IV kwartał 2015 r.

Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2015 r.

Działając w zgodzie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka – jako jednostka dominująca – w załączonym dokumencie zamieściła kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta, w związku z czym odrębny (jednostkowy) raport kwartalny nie będzie sporządzany i publikowany

13.01.2016 – Raport okresowy grupy kapitałowej Leonidas Capital S.A. za III kwartał 2015 r. – aktualizacja skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zgodnie z informacją zawartą w punkcie 5 skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Leonidas Capital S.A. za III kwartał 2015 r., który został opublikowany 16 listopada 2015 r., Zarząd Spółki niniejszym przekazuje zaktualizowane (kompletne) skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za wyżej wspomniany okres.