RB ESPI 25/2016 | Sprzedaż akcji Ex-Debt Partners S.A. i zwolnienie tego podmiotu z długu

RB ESPI 25/2016 | Sprzedaż akcji Ex-Debt Partners S.A. i zwolnienie tego podmiotu z długu

Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”, „LC”) informuje, iż w dniu 11 lipca 2016 r. Emitent dokonał sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie akcji Ex-Debt Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu za cenę 1,00 zł. Według Zarządu Emitenta akcje Ex-Debt Partners S.A. nie mają żadnej wartości rynkowej, dlatego przyjęta została powyższa cena. Stroną kupującą jest podmiot niepowiązany z Emitentem.

Tego samego dnia LC zwolnił Ex-Debt Partners S.A. z długu wobec Emitenta w wysokości 7.000,00 zł. Wierzytelność ta była konsekwencją umów zawartych bez ekonomicznego uzasadnienia przez poprzedni Zarząd Emitenta. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu LC, Ex-Debt Partners S.A. w ostatnich latach nie prowadziła istotnej działalności operacyjnej, a sytuacja tego podmiotu nie dawała żadnych podstaw do skutecznego odzyskania powyższego długu.

W konsekwencji wyżej wymienionych dwóch transakcji, LC nie jest powiązany w żaden sposób (majątkowo, kapitałowo ani osobowo) z Ex-Debt Partners S.A.

Przekazane niniejszym raportem informacje zostały uznane za poufne jako realizacja postanowień punktu 4 raportu bieżącego nr 22/2016 przekazanego poprzez Elektroniczną Bazę Informacji (EBI).