RB ESPI 61/2016 | Kvarko Sp. z o.o. – umowa inwestycyjna dotycząca realizacji projektu o wartości 30 mln zł, związanego z dofinansowaniem w ramach programu BRIdge Alf

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Spółka”, „Emitent”, „TIG”) informuje, iż w dniu 1 grudnia 2016 r. Emitent zawarł umowę inwestycyjną z pozostałymi dwoma inwestorami (wspólnie z TIG zwani dalej „Inwestorami”): Startit Fund Sp. z o.o. i Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (utworzony i zarządzany przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) oraz Kvarko Sp. z o.o. (dalej: „Fundusz”).

Umowa określa ramy współpracy przy realizacji projektu „Wzmocnienie konkurencyjności krajowego sektora biogospodarki rolno-spożywczej oraz sektorów leśno-drzewnego i środowiskowego poprzez wdrażanie interdyscyplinarnych rozwiązań technologicznych na etapie preseed” (dalej: „Projekt”), który po podpisaniu umowy pomiędzy Funduszem a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBiR”) będzie prowadzony w ramach programu „Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa” (dalej: „BRIdge Alfa”).

Istotne postanowienia przedmiotowej umowy inwestycyjnej:

1. Startit Fund Sp. z o.o. (obecnie jedyny udziałowiec Funduszu) podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nowych udziałów, które zostaną objęte przez Inwestorów (za cenę emisyjną równą wartości nominalnej, tj. 50,00 zł za 1 udział) w taki sposób, że każdy z nich ostatecznie będzie posiadał po 2000 udziałów, co będzie stanowiło po 1/3 w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Funduszu. Wskazana struktura udziałowa będzie funkcjonowała przez cały okres obowiązywania umowy na realizację projektu BRIdge Alfa zawartej pomiędzy Funduszem i NCBiR.

2. Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu będzie podejmowanie działań określonych zasadami realizacji programu BRIdge Alfa, w szczególności dokonywanie inwestycji w spółki prowadzące działalność badawczo-rozwojową.

3. Decyzje inwestycyjne będą podejmowane przez komitet inwestycyjny składający się z pięciu członków: po jednej osobie z ramienia każdego Inwestora, jeden członek niezależny oraz jeden przedstawiciel NCBiR.

4. Po podjęciu decyzji inwestycyjnej oraz po zawarciu przez Fundusz umowy inwestycyjnej z każdym przyszłym uczestnikiem projektu (spółką portfelową / grantobiorcą), Inwestorzy będą wnosić do budżetu inwestycyjnego wkłady (każdy Inwestor w równej części), za które będą obejmować nowe udziały Funduszu.

5. Intencją stron umowy inwestycyjnej jest wyjście z inwestycji w spółki portfelowe w okresie 5 lat od dnia pierwszego podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu.

Wartość Projektu wynosi 30.000.000,00 zł, z czego 24.000.000,00 zł jest objętych programem dofinansowania, natomiast 6.000.000,00 zł będzie stanowić wkład własny Inwestorów (każdy Inwestor po 2.000.000,00 zł).

Intencją Emitenta jest inwestowanie środków pieniężnych w ramach Projektu zgodnie z założeniami programu BRIdge Alfa, w przedsięwzięcia/spółki o wysokim potencjale rozwoju i ponadprzeciętnej prognozowanej stopie zwrotu.

O zawarciu przez Kvarko umowy z NCBiR Emitent poinformuje odrębnym raportem.

O przebiegu procesu ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu BRIdge Alfa Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2016 opublikowanym przez Elektroniczną Bazę Informacji (system EBI) oraz raportami bieżącymi nr 29/2016 i 51/2016 opublikowanymi przez Elektroniczny System Przekazywania Informacji (system ESPI).