RB ESPI 13/2017 | Autoidentyfikacja TIG jako ASI i wewnętrznie zarządzającego ASI

RB ESPI 13/2017 | Autoidentyfikacja TIG jako ASI i wewnętrznie zarządzającego ASI

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Emitent”, „TIG”) informuje, iż w związku z obowiązkiem dostosowania działalności do przepisów ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, Emitent dokonał autoidentyfikacji jako alternatywna spółka inwestycyjna („ASI”) oraz wewnętrznie zarządzający ASI, tj. ASI będąca jednocześnie zarządzającym ASI.

W związku z powyższym wyłącznym przedmiotem działalności Emitenta, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będzie zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, w związku ze złożeniem do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wpis Emitenta do rejestru zarządzających ASI, zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Spółki w dniu 4 czerwca 2017 r. Dokumenty te są zgodne ze strategią rozwoju TIG opublikowaną przez Emitenta w dniu 15 lipca 2016 r. (raport bieżący nr 27/2016), z zastrzeżeniem informacji podanych w niniejszym raporcie.

Pozostała działalność Emitenta, w tym zwłaszcza działalność doradcza, będzie realizowana w ramach T&T Consulting Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od TIG) lub ewentualnie w ramach innych podmiotów z grupy kapitałowej TIG.

Emitent zwraca uwagę, że 99,6% przychodów osiągniętych przez Spółkę w 2016 r. pochodzi z działalności inwestycyjnej, w związku z czym według opinii Zarządu Emitenta, autoidentyfikacja TIG jako ASI nie będzie miała istotnego wpływu na przyszłe wyniki finansowe TIG.