RB ESPI 24/2017 | Kvarko – inwestycja w projekt „Digital Sales Agent”

RB ESPI 24/2017 | Kvarko – inwestycja w projekt „Digital Sales Agent”

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „TIG”, „Emitent”) informuje, iż 28 września 2017 r. Kvarko Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Kvarko”) zawarła umowę inwestycyjną (dalej „Umowa Inwestycyjna”) z DSA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000618875, dalej „DSA”) oraz trzema osobami fizycznymi (dalej „Partnerzy”) będącymi udziałowcami DSA.

Na podstawie Umowy Inwestycyjnej Kvarko dokonało inwestycji w DSA, która realizuje projekt „Digital Sales Agent” („Cyfrowy Agent Sprzedaży”) stanowiący innowacyjne narzędzie informatyczne umożliwiające klientom korporacyjnym prowadzenie efektywnej i policzalnej sprzedaży w kanale internetowym (dalej „Projekt”).

Digital Sales Agent to cyfrowa platforma dostarczająca kompleksowe narzędzia do sprzedaży i zarządzania oraz optymalizacji procesów pozyskiwania klientów z Internetu. Produkt skierowany jest do klienta biznesowego, ze szczególnym uwzględnieniem dużych korporacji (banki, ubezpieczyciele, operatorzy telekomunikacyjni) będących liderem w sprzedaży usług. Poprzez użycie autorskich algorytmów i unikalnych rozwiązań zapewni ona klientom możliwości optymalizacji i zwiększenia wartości sprzedaży produktów do klientów B2C w kanałach internetowych. Narzędzie opiera się algorytmach automatycznie analizujących i optymalizujących wiele parametrów opisujących użytkowników Internetu (mechanizmy big data).

Digital Sales Agent jest już działającą platformą, skutecznie wykorzystywaną przez jedną z czołowych w swojej branży globalnych korporacji (współpraca na polskim rynku). Obecnie prowadzone są rozmowy z innymi przedsiębiorstwami mające na celu zawarcie umów współpracy.

Rozwój narzędzia i obsługa większej liczby klientów (danych) wymaga wprowadzenia wysokiego poziomu automatyzacji, co między innymi jest jednym z elementów realizowanych w związku z Umową Inwestycyjną.

Celem projektu jest stworzenie kompletnego systemu informatycznego, który będzie posiadał zaimplementowane automatycznie funkcjonujące algorytmy dokonujące analiz behawioralnych potencjalnych kupujących. Przedmiotowa platforma, oferująca osiągnięcie przez jej klientów szeregu niespotykanych dotychczas na rynku korzyści, będzie posiadała możliwość połączenia i analizowania dowolnej liczby źródeł zawierających informacje o potencjalnych klientach.

Projekt opiera się na wiedzy i doświadczeniu osób naukowo zajmujących się algorytmami segmentowania, głębokimi sieciami neuronowymi oraz klasyfikatorami pochodzącymi z różnych źródeł danych. Zespół DSA składa się obecnie z ośmiu wysoko wykwalifikowanych osób.

Na podstawie Umowy Inwestycyjnej, również w dniu 28 września 2017 r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DSA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego DSA z obecnych 5.000,00 zł do 112.500,00 zł poprzez utworzenie 2.150 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy:

– Kvarko objęło 450 udziałów, które zostaną pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 260.000,00 zł (237.500,00 zł jako agio),

– Partnerzy, posiadający dotychczas łącznie 100 udziałów, objęli łącznie 1700 udziałów, pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci przysługującego im udziału we współwłasności know-how Projektu.

W wyniku powyższego struktura udziałowa DSA będzie następująca:

– Partnerzy (3 osoby fizyczne): każdy po 600 udziałów zwykłych stanowiących po 26,67% w kapitale zakładowym DSA (łącznie 1800 udziałów stanowiących 80,00% w kapitale zakładowym),

– Kvarko: 450 udziałów uprzywilejowanych stanowiących 20,00% w kapitale zakładowym DSA (uprzywilejowanie dotyczy sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji DSA).

28 września 2017 r. pomiędzy Kvarko, DSA oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (reprezentowanym na podstawie stosownego pełnomocnictwa przez Kvarko) zawarta została również umowa, na podstawie której DSA otrzyma grant w postaci bezzwrotnego finansowania w kwocie 1.040.000,00 zł.

Poziom dofinansowania DSA wynosi łącznie 1.300.000,00 zł, tj. 1.040.000,00 zł jako grant oraz 260.000,00 zł jako wkład za udziały (1/3 tego wkładu zostanie pokryta przez Tech Invest Group S.A.). Środki zostaną przeznaczone na rozwój DSA.

Kvarko ma prawo dokonania zbycia całości udziałów DSA. Intencją TIG jest, aby nastąpiło to przy znacznym wzroście wartości DSA, w celu osiągnięcia przez Kvarko i TIG satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji. W opinii TIG Projekt cechuje się dużym potencjałem rozwoju, komercjalizacji i monetyzacji.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekt grantowy BRIdge Alfa).

O zawarciu przedmiotowych umów Emitent powziął informację w dniu 4 października 2017 r.

Kvarko to spółka celowa, która w ramach programu BRIdge Alfa inwestuje w podmioty charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu i zwrotu z inwestycji. Łączna wartość projektu Kvarko to 30 mln zł, z czego 24 mln zł będzie objęta dofinansowaniem z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Umowa o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju została podpisana 6 marca 2017 r. TIG posiada 33,33% w kapitale zakładowym Kvarko. Pozostałymi udziałowcami (również posiadającymi po 33,33%) są Startit Fund Sp. z o.o. i Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (utworzony i zarządzany przez Trigon TFI S.A.).