RB ESPI 6/2020 | Zawarcie listu intencyjnego z podmiotem zainteresowanym przeprowadzeniem inwestycji w Tech Invest Group S.A.

RB ESPI 6/2020 | Zawarcie listu intencyjnego z podmiotem zainteresowanym przeprowadzeniem inwestycji w Tech Invest Group S.A.

Mając na względzie strategię rozwoju Tech Invest Group S.A. _dalej: „TIG”, „Emitent”, „Spółka”_ i związane z nią potrzeby kapitałowe na przeprowadzanie kolejnych inwestycji, w związku z wyrażeniem zainteresowania przez podmiot trzeci _niepowiązany ze Spółką_ _dalej: „Inwestor”_, Emitent podjął decyzję o rozpatrzeniu możliwości przystąpienia do Spółki Inwestora. W związku z powyższym w dniu 13 marca 2020 r. Spółka zawarła z Inwestorem list intencyjny, w którym określone zostały kluczowe zagadnienia niezbędne do przeprowadzenia potencjalnej inwestycji, zwłaszcza:

– sposób i poziom zaangażowania Inwestora w TIG,
– proces due diligence.

Ostateczny termin na złożenie przez Inwestora oferty wiążącej został ustalony na 31 marca 2020 r.

Stronami listu intencyjnego są także akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 16.719.030 akcji TIG _48,88% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce_:

– Pan Mariusz Muszyński posiadający 2.318.726 akcji _6,78% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów_,
– Pretium Investments ASI Sp. z o.o. _Pan Mariusz Muszyński pośrednio_ posiadająca 6.056.010 akcji _17,70% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów_,
– Pan Mateusz Holly posiadający 8.344.294 akcje _24,39% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów_.

Poza inwestycją w TIG Inwestor rozważa także odkup całości lub części akcji TIG będących w posiadaniu ww. akcjonariuszy.

List intencyjny nie stanowi umowy zobowiązującej, przedwstępnej ani warunkowej.