RB ESPI 22/2016 | Zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

RB ESPI 22/2016 | Zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „LC”) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2016 r. do Spółki wpłynęło sporządzone przez Pana Mateusza Holly zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy zawiadomienie, z którego wynika jak poniżej.

Pan Mateusz Holly na podstawie cywilno-prawnej umowy nabył 5.816.500 akcji zwykłych na okaziciela LC, w związku z czym zmianie uległ jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LC. Transakcja dotyczyła nabycia 4.900.000 akcji niezdematerializowanych serii H (przekazanie odcinka zbiorowego 13 czerwca 2016 r.) oraz 916.500 akcji zdematerializowanych (przeksięgowanie 17 czerwca 2016 r.).

Przed przedmiotowym zdarzeniem Pan Mateusz Holly posiadał 7.473.661 (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji LC, które stanowiły 21,85% udziału w kapitale zakładowym LC oraz dawały prawo do wykonywania 7.473.661 (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu LC (21,85% w ogólnej liczbie głosów), w tym 1.573.661 akcji zdematerializowanych (4,60% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów LC) oraz 5.900.000 akcji niezdematerializowanych serii H (17,25% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów LC).

Po przedmiotowym zdarzeniu Pan Mateusz Holly posiada 13.290.161 (słownie: trzynaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) akcji LC, które stanowią 38,85% udziału w kapitale zakładowym LC oraz dają prawo do wykonywania 13.290.161 (słownie: trzynaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu LC (38,85% w ogólnej liczbie głosów), w tym 2.490.161 akcji zdematerializowanych (7,28% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów LC) oraz 10.800.000 akcji niezdematerializowanych serii H (31,57% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów LC).

Brak jest podmiotów zależnych od Pana Mateusz Holly, które posiadałyby akcje LC.

Brak jest osób trzecich, z którą Pan Mateusz Holly miałby zawartą umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu z akcji LC.

Pan Mateusz Holly nie jest uprawniony ani zobowiązany do nabycia żadnych akcji LC, które to uprawnienie lub obowiązek wynikałyby z faktu posiadania instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy.

Brak jest akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni wobec Pana Mateusza Holly odnosiłyby się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Wobec Pana Mateusza Holly nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.