RB ESPI 23/2016 | Pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki

RB ESPI 23/2016 | Pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Zarząd Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „LC”) informuje o otrzymaniu od Pana Dominika Putza zawiadomienia („Zawiadomienie”), które zostało sporządzone 1 lipca 2016 r. zgodnie z art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy. Z zawiadomienia wynika jak poniżej.

W dniu 29 czerwca 2016 r. Pan Dominik Putz („Pełnomocnik”) otrzymał pełnomocnictwo, na mocy którego został upoważniony przez Pana Mateusza Holly („Mocodawca”) do reprezentowania i zastępowania Mocodawcy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („WZ”) Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r.

Pełnomocnictwo upoważniało do wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez Mocodawcę akcji Spółki, tj.

– 1.573.661 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące, sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji zdematerializowanych, stanowiących 4,60% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,

– 10.800.000 (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji niezdematerializowanych serii H, stanowiących 31,57% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Pełnomocnictwo upoważniało do wykonywania, wedle uznania Pełnomocnika, prawa głosu we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad WZ oraz wykonywania wszelkich innych uprawnień Mocodawcy wynikających z posiadanych przez niego akcji w trakcie WZ, a w szczególności do podpisania listy obecności, składania wszelkich wniosków, wyjaśnień.

Pełnomocnictwo było ważne do dnia zakończenia WZ.

Przed udzieleniem pełnomocnictwa i na dzień sporządzenia Zawiadomienia, Pełnomocnik nie posiadał żadnych akcji Spółki.

Po udzieleniu pełnomocnictwa Pełnomocnik reprezentował na WZ (w imieniu Mocodawcy) 12.373.661 akcji Spółki, które uprawniały do oddania 12.373.661 głosów (36,17% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów), z czego:

– 1.573.661 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące, sześćset sześćdziesiąt jeden) sztuk, stanowiące 4,60% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, to akcje zdematerializowane,

– 10.800.000 (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy) sztuk, stanowiące 31,57% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, to akcje niezdematerializowane serii H.

Brak jest podmiotów zależnych od Pełnomocnika, które posiadałyby akcje LC.

Brak jest osób trzecich, z którymi Pełnomocnik miałby zawartą umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie przez Pełnomocnika uprawnień do wykonywania prawa głosu.

Pełnomocnik nie jest uprawniony ani zobowiązany do nabycia żadnych akcji LC, które to uprawnienie lub obowiązek wynikałyby z faktu posiadania instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy.

Brak jest akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni wobec Pełnomocnika odnosiłyby się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.