RB ESPI 56/2016 | Raport z przeglądu prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych

RB ESPI 56/2016 | Raport z przeglądu prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2016 opublikowanego za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (system ESPI) przez Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Spółka”, „Emitent”, „TIG”), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 15 listopada 2016 r. otrzymał od PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PKF Consult”) raport z przeglądu prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki (dalej: „Raport”). W Raporcie wskazane zostały nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki, w szczególności ich zgodności z przepisami ustawy o rachunkowości. Sporządzone dane nie we wszystkich aspektach spełniają wymagania pozwalające na sporządzenie rzetelnej, kompletnej oraz bezbłędnej informacji finansowej.

Zarząd Spółki podkreśla, że 7 września 2016 r. TIG podpisał z nowym biurem rachunkowym (dalej: „Biuro”) umowę, na podstawie której od dnia podpisania Biuro świadczy na rzecz Emitenta usługi księgowo-kadrowe. Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki Biuro realizuje umowę w sposób prawidłowy, posiadając do tego odpowiednie (wysokie) kwalifikacje. W związku z Raportem Zarząd Spółki zleci wykonanie przez Biuro weryfikacji oraz korekty ksiąg rachunkowych oraz kwartalnych sprawozdań finansowych za okres, w którym księgi prowadzone były przez poprzedniego Głównego Księgowego od początku 2016 r., zgodnie z uwagami zawartymi w Raporcie.

W opinii Zarządu Spółki wskazane w Raporcie nieprawidłowości będą skutkować korektą śródrocznych sprawozdań finansowych Emitenta za poszczególne kwartały 2016 r. Zarząd TIG zapewnia, że sporządzenie korekt raportów kwartalnych i ich publikacja odbędą się bez zbędnej zwłoki, nie później niż 31 grudnia 2016 r. Skorygowane raporty kwartalne zostaną opublikowane przez obowiązującą w Alternatywnym Systemie Obrotu Elektroniczną Bazę Informacji (system EBI). Co najmniej na 2 dni przed ich publikacją Spółka przekaże (również przez system EBI) raport bieżący o dacie publikacji przedmiotowych skorygowanych raportów kwartalnych. Poprzez system ESPI zostaną opublikowane w tym zakresie informacje poufne (jeśli wystąpią) w rozumieniu Rozporządzenia MAR (np. część skorygowanych danych finansowych).