RB ESPI 16/2018 | Wstępne wyniki finansowe za II kwartał 2018 r.

RB ESPI 16/2018 | Wstępne wyniki finansowe za II kwartał 2018 r.

Raport bieżący 16/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Emitent”, „TIG”) niniejszym przekazuje wybrane informacje finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej (dane jednostkowe i skonsolidowane) za II kwartał 2018 r. (okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.):

– suma bilansowa jednostkowa na dzień 30.06.2018 r.: 11,2 mln zł,

– suma bilansowa skonsolidowana na dzień 30.06.2018 r.: 11,2 mln zł,

– strata netto jednostkowa: -3,8 mln zł,

– strata netto skonsolidowana: -3,5 mln zł.

Spółka jednocześnie informuje, iż zgodnie z polityką rachunkowości Spółki:

– akcje T-Bull S.A. i The Dust S.A., wycenione są według wartości rynkowej, tj. kursu akcji na rynku NewConnect

– pozostałe inwestycje Emitenta, zaprezentowane zostały według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

– największy wpływ na wyniki finansowe TIG miał spadek notowań wyżej wymienionych papierów wartościowych, co wpłynęło na spadek ich wartości (łącznie o 4,38 mln zł w okresie od 31.03.2018 r. do 30.06.2018 r.), aktualizacja wartości inwestycji nie wpłynęła na przepływy pienieżne Spółki