RB ESPI 21/2018 | Zawiadomienia w związku ze zmianami w strukturze akcjonariatu

RB ESPI 21/2018 | Zawiadomienia w związku ze zmianami w strukturze akcjonariatu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) w załączeniu przekazuje informacje, które Spółka otrzymała w dniu 12 października 2018 r. zgodnie z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).

31545167_nabycie

31545167_zbycie_1

31545167_zbycie_2