Walne zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30 czerwca 2021 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta – SF
Informacja o ogólnej liczbie akcji
Ogłoszenie zarządu
Pełnomocnictwa
Projekty uchwał
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020
Sprawozdanie z działalności spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym 2020
Sprawozdanie biegłego rewidenta – SFF

Plan połączenia wraz z załącznikami

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 25 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał
Opinia Zarządu dotycząca emisji akcji serii I oraz akcji serii J
Raport z wyceny przedsiębiorstwa Erato Energy Sp. z o.o.
Opinia biegłego rewidenta na temat wartości godziwej aportu
Sprawozdanie Zarządu dotyczące aportu
Informacja o liczbie akcji i głosów
Formularze pełnomocnictw

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 31 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej
Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Informacja o liczbie akcji i głosów
Formularze pełnomocnictw
Stanowisko Zarządu do zastrzeżenia firmy audytorskiej
Opinia Rady Nadzorczej do zastrzeżenia firmy audytorskiej

Podjęte uchwały wraz z informacjami na temat głosowań

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 19 marca 2020 R.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał
Projekt statutu

Tekst przyjętej przez Zarząd polityki inwestycyjnej

Tekst przyjętej przez Zarząd strategii inwestycyjnej

Informacja o liczbie akcji i głosów
Formularze pełnomocnictw

Podjęte uchwały

Statut TIG

Uchwalone_zmiany_statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 28 czerwca 2019 R.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej
Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Informacja o liczbie akcji i głosów
Formularze pełnomocnictw

Treść podjętych uchwał wraz z informacjami na temat głosowań

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 29 czerwca 2018 R.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 – wprowadzenie
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 – pozostała część
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 – wprowadzenie
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 – pozostała część
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej
Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Informacja o liczbie akcji i głosów
Formularze pełnomocnictw

Żądanie akcjonariusza z dnia 08.06.2018 r. – informacje o zmianie w porządku obrad wraz z uzasadnieniem i projektem uchwały

Żądanie akcjonariusza z dnia 08.06.2018 r. – informacje na temat proponowanej zmiany statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30 czerwca 2017 R.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularze dla pełnomocników

Proponowane zmiany statutu

Sprawozdanie RN

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30 czerwca 2016 R.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał

Sprawozdanie finansowe jednostkowe za rok 2015

Opinia i raport biegłego rewidenta – jednostkowe

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Opinia i raport biegłego rewidenta – skonsolidowany

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

Formularze dla pełnomocników

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz jej grupy kapitałowej

Proponowane zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 3 marca 2016 r.

Odwołanie NWZ

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularze dla pełnomocników

Proponowane zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 11 stycznia 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularze dla pełnomocników

Podjęte uchwały i wyniki głosowań

Aktualizacja związana z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ

Informacja na temat żądania

Projekt nowej uchwały

Projekty wszystkich uchwał

Formularze dla pełnomocników

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularze dla pełnomocników

Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 wraz oceną sprawozdań i oceną wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty

Jednostkowy raport roczny spółki Leonidas Capital S.A. za rok obrotowy 2014 zawierający między innymi sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz opinię wraz z raportem biegłego rewidenta

Załącznik do jednostkowego raportu rocznego – sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Leonidas Capital S.A. za rok obrotowy 2014 zawierający między innymi sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz opinię wraz z raportem biegłego rewidenta

Treść podjętych uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 7 lipca 2014 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularze dla pełnomocników

Wniosek_Zarządu w sprawie pokrycia straty

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 wraz oceną sprawozdań i oceną wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty

Jednostkowy raport roczny spółki Leonidas Capital S.A. za rok obrotowy 2013 zawierający między innymi sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz opinię wraz z raportem biegłego rewidenta

Załącznik do jednostkowego raportu rocznego – sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Leonidas Capital S.A. za rok obrotowy 2013 zawierający między innymi sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz opinię wraz z raportem biegłego rewidenta

Treść podjętych uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 13 listopada 2013 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 13 listopada 2013 roku Projekty uchwał na NWZ

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Opinia Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału

Opinia Zarządu dotycząca kapitału docelowego

Informacja na temat liczby akcji i głosów Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 13 listopada 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 25 czerwca 2013 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 25.06.2013

Projekty uchwał NWZ

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 25.06.2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 6 marca 2013 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 6.03.2013

Załącznik do ogłoszenia

Projekty uchwał NWZ

Formularz pełnomocnictwa

Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 6 marca 2013 roku

Wyniki głosowań

W dniu 15 lutego 2013 Zarząd Ex-Debt S.A. podał do publicznej wiadomości informację, iż na żądanie akcjonariusza, zgodnie z Art. 401 par 1 ksh w porządku obrad zostały umieszczone następujące sprawy:

– podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

– podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki.

Raport bieżący dotyczący zmiany porządku obrad wraz z projektami wprowadzonych do porządku obrad uchwał, uaktualnionym ogłoszeniem o zwołaniu NWZ oraz formularzami do głosowania przez pełnomocnika

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 1 sierpnia 2012 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 1 sierpnia 2012 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Projekty uchwał na NWZ

Formularz pełnomocnictwa

Uchwały podjęte na NWZ Spółki w dniu 1 sierpnia 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 20 czerwca 2012 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 20.06.2012 r.

Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce

Projekty uchwal na ZWZ

Formularz pełnomocnictwa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Opinia biegłego rewidenta 2011

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Uchwały podjęte na ZWZ Spółki w dniu 20 czerwca 2012 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 16 sierpnia 2011 roku

(komplet dokumentów w pliku ZIP)

UCHWAŁY PODJĘTE NA WZA  W DNIA 16 SIERPNIA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 16 SIERPNIA 2011 R. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PROJEKTY UCHWAŁ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PP SERI D OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PP SERI E OPINIA BIEGŁEGO Z BADANIA WARTOŚCI GODZIWEJ APORTU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 19 marca 2020 R.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał
Projekt statutu
Informacja o liczbie akcji i głosów
Formularze pełnomocnictw

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 28 czerwca 2019 R.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej
Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Informacja o liczbie akcji i głosów
Formularze pełnomocnictw

Treść podjętych uchwał wraz z informacjami na temat głosowań

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 29 czerwca 2018 R.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty uchwał
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 – wprowadzenie
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 – pozostała część
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 – wprowadzenie
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 – pozostała część
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej
Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Informacja o liczbie akcji i głosów
Formularze pełnomocnictw

Żądanie akcjonariusza z dnia 08.06.2018 r. – informacje o zmianie w porządku obrad wraz z uzasadnieniem i projektem uchwały

Żądanie akcjonariusza z dnia 08.06.2018 r. – informacje na temat proponowanej zmiany statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30 czerwca 2017 R.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularze dla pełnomocników

Proponowane zmiany statutu

Sprawozdanie RN

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30 czerwca 2016 R.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał

Sprawozdanie finansowe jednostkowe za rok 2015

Opinia i raport biegłego rewidenta – jednostkowe

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Opinia i raport biegłego rewidenta – skonsolidowany

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej

Formularze dla pełnomocników

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz jej grupy kapitałowej

Proponowane zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 3 marca 2016 r.

Odwołanie NWZ

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularze dla pełnomocników

Proponowane zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 11 stycznia 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularze dla pełnomocników

Podjęte uchwały i wyniki głosowań

Aktualizacja związana z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ

Informacja na temat żądania

Projekt nowej uchwały

Projekty wszystkich uchwał

Formularze dla pełnomocników

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 30 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularze dla pełnomocników

Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 wraz oceną sprawozdań i oceną wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty

Jednostkowy raport roczny spółki Leonidas Capital S.A. za rok obrotowy 2014 zawierający między innymi sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz opinię wraz z raportem biegłego rewidenta

Załącznik do jednostkowego raportu rocznego – sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Leonidas Capital S.A. za rok obrotowy 2014 zawierający między innymi sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz opinię wraz z raportem biegłego rewidenta

Treść podjętych uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 7 lipca 2014 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularze dla pełnomocników

Wniosek_Zarządu w sprawie pokrycia straty

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 wraz oceną sprawozdań i oceną wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty

Jednostkowy raport roczny spółki Leonidas Capital S.A. za rok obrotowy 2013 zawierający między innymi sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz opinię wraz z raportem biegłego rewidenta

Załącznik do jednostkowego raportu rocznego – sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Leonidas Capital S.A. za rok obrotowy 2013 zawierający między innymi sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz opinię wraz z raportem biegłego rewidenta

Treść podjętych uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 13 listopada 2013 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 13 listopada 2013 roku Projekty uchwał na NWZ

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Opinia Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału

Opinia Zarządu dotycząca kapitału docelowego

Informacja na temat liczby akcji i głosów Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 13 listopada 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 25 czerwca 2013 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 25.06.2013

Projekty uchwał NWZ

Formularz pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 25.06.2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 6 marca 2013 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 6.03.2013

Załącznik do ogłoszenia

Projekty uchwał NWZ

Formularz pełnomocnictwa

Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 6 marca 2013 roku

Wyniki głosowań

W dniu 15 lutego 2013 Zarząd Ex-Debt S.A. podał do publicznej wiadomości informację, iż na żądanie akcjonariusza, zgodnie z Art. 401 par 1 ksh w porządku obrad zostały umieszczone następujące sprawy:

– podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

– podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki.

Raport bieżący dotyczący zmiany porządku obrad wraz z projektami wprowadzonych do porządku obrad uchwał, uaktualnionym ogłoszeniem o zwołaniu NWZ oraz formularzami do głosowania przez pełnomocnika

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 1 sierpnia 2012 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 1 sierpnia 2012 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Projekty uchwał na NWZ

Formularz pełnomocnictwa

Uchwały podjęte na NWZ Spółki w dniu 1 sierpnia 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 20 czerwca 2012 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 20.06.2012 r.

Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce

Projekty uchwal na ZWZ

Formularz pełnomocnictwa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Opinia biegłego rewidenta 2011

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Uchwały podjęte na ZWZ Spółki w dniu 20 czerwca 2012 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 16 sierpnia 2011 roku

(komplet dokumentów w pliku ZIP)

UCHWAŁY PODJĘTE NA WZA  W DNIA 16 SIERPNIA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 16 SIERPNIA 2011 R. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PROJEKTY UCHWAŁ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PP SERI D OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PP SERI E OPINIA BIEGŁEGO Z BADANIA WARTOŚCI GODZIWEJ APORTU